Skip to content


Forsvarets ansatte bør hurtigst muligt få adgang til at optjene lønnede studiedage, som kan bruges på en civil uddannelse på fx en professionshøjskole, et universitet eller en erhvervsskole. En sådan ordning vil gøre det markant lettere både at tiltrække og tilknytte ansatte til Forsvaret, så de bliver længere tid i uniform. Det er der aktuelt meget hårdt brug for i Danmark


Af Per Bach Laursen, formand for Business Region North Denmark og borgmester i Vesthimmerlands Kommune & Kristina Kristoffersen, rektor for Professionshøjskolen UCN  

(Debatindlæg bragt i forsvarsmediet OLFI 29.05.2024)

Efter et længere forhandlingsforløb er forligspartierne blevet enige om anden delaftale af forsvarsforliget. Et af punkterne i den nye aftale er indførelsen af en civil uddannelsesordning (CU). Det betyder en model, hvor soldaterne optjener ret til en periode med uddannelse med løn fra Forsvaret efter et antal års ansættelse i Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren. Hvordan den konkrete CU-model skal se ud, vil man politiske drøfte og aftale på baggrund af et oplæg fra Forsvaret. Der er afsat 2,1 mia. kr. over forligsperioden til indførelse af en sådan ordning.

Nordjylland huser som den eneste region i landet operative enheder fra alle tre værn, ligesom landsdelen rummer stærke videregående uddannelser på både Professionshøjskolen UCN og Aalborg Universitet og et bredt udbud af erhvervsuddannelser m.m. Man må dermed sige, at gode rammer for militær-civil uddannelse er utroligt relevant i vores del af landet. Her byder vi en sådan ordning varmt velkommen – og gerne inden længe. Den vil kunne komme hele Danmark til gavn, hvis den vel at mærke giver Forsvarets ansatte et reelt incitament til at optjene et økonomisk fundament til en senere videregående uddannelse.  

Vigtigt redskab til at sikre tilknytning til Forsvaret

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at Forsvaret bløder ansatte. Ifølge Forsvarsministeriets Personalestyrelse forlod godt 1600 ansatte sidste år Forsvaret. I 2022 var tallet endnu højere. Det kan der være mange grunde til – blandt andet har flere parter peget på et behov for en opregulering af lønniveauet. Et personalemæssigt svækket Forsvar er i vores optik et særdeles stort problem – ikke mindst i en sikkerhedspolitisk virkelighed med krig i Europa. Her ser vi en civil uddannelsesordning som et godt kort på hånden til både tiltrækning og tilknytning af medarbejdere i Forsvaret. Det er i vores optik vigtigt, at genindførelsen af en sådan uddannelsesordning sker hurtigst muligt, så den forhåbentligt snart kan være med til at vende personalesituationen i Forsvaret.

Når man fx som yngre soldat nærmer sig den fase i livet, hvor man måske ønsker at stifte familie, investere i ejendom eller på anden måde for alvor etablere sig, kan det være en udfordring med udsigten til en økonomi, som hviler på SU. Derfor kan ønsket om at tage en videregående uddannelse, inden det ”bliver for sent”, måske motivere en række ansatte til at forlade Forsvaret. Og måske tidligere, end de under andre forudsætninger ville vælge. Her kan en opsparingsmodel være en god investering for Forsvaret – idet den, hvis den er rigtigt designet, vil vende incitamentet om, så man har en økonomisk interesse i at blive længere i Forsvaret.

En stærkere reserve med endnu flere færdigheder
Udover at styrke tiltrækningen og tilknytningen af militært ansatte, vil en effektiv CU-ordning bidrage til, at samfundet får en række specialister med meget stærke og brugbare erfaringer i rygsækken fra et arbejdsliv i uniform. Et eksempel på det kunne fx være en tidligere soldat, der gennem en årrække i Forsvaret har erhvervet sig indsigt i feltmedicin. Han eller hun kunne have uddannet og rutineret sig i behandlerfærdigheder på øvelser såvel som under udsendelser fra sin tid i Sanitetskompagniet ved Trænregimentet. Et oplagt karriereskridt for en sådan person ville være en uddannelse som paramediciner, sygeplejerske eller fysioterapeut hos en af landets professionshøjskoler eller et medicinstudie på et af landets universiteter. Der hersker næppe megen tvivl om, at der ville komme en meget kompetent fagprofessionel ud af kombinationen af militær erfaring og en videregående uddannelse. Og vælger den studerende eller færdiguddannede person forsat at være en del af reserven, kan de erhvervede kompetencer kanaliseres tilbage i Forsvaret, hvis der måtte blive behov for det.

En kommende civil uddannelsesordning for Forsvarets ansatte bør muliggøre, at man inden for en overskuelig årrække kan optjene et økonomisk grundlag til en videregående uddannelse. Ellers vil den næppe have den tiltænkte effekt. Som vi ser det, bør man snarest muligt få indført en incitamentsfremmende civil uddannelsesordning for Forsvarets ansatte. På den måde styrker vi ikke kun Danmarks evne til at forsvare egne grænser. Vi styrker også samfundet med endnu dygtigere fagprofessionelle. Lad os bare komme i gang.


Tidligere civil uddannelsesordning blev udfaset for 10 år siden

Der har før eksisteret en civil uddannelsesordning, som Forsvarets ansatte på såkaldte K35-kontrakter (en korttidskontrakt) havde adgang til at benytte sig af.

I denne ordning begyndte man at optjene retten til civil uddannelse efter 33 måneders tjeneste. Man optjente herefter en uges civil uddannelse med løn for hver måneds ansættelse i Forsvaret.

Forligspartierne valgte at udfase uddannelsesordningen i forbindelse med forsvarsforliget i 2013, hvor der skulle findes besparelser på 2,7 milliarder kroner.