Skip to content

Business Region North Denmark

Om BRN

Her på siden kan du få indblik i BRN’s formål, vores DNA og vores mission på vegne af hele Nordjylland

Et handlekraftigt fællesskab

BRN er en handlingsorienteret samarbejdsplatform mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Vi arbejder for at styrke forudsætningerne for fortsat vækst, udvikling og jobskabelse i Danmarks nordligste region. Det gør vi gennem målrettet samarbejde og en række fælles indsatser.

Vi er en stærk politisk og handlekraftig platform for dialog og samarbejde på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland og med det nordjyske erhvervsliv, erhvervsfremmeaktører og uddannelsesinstitutioner som tætte samarbejds- og sparringspartnere. Vores partnere er vigtige i forhold til at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser samt udvikle løsninger, som kan komme hele regionen til gavn.

Vores fælles styrke er det stærke medejerskab og engagementet hos vores bestyrelse. Det er bestyrelsen, der sætter retningen for vores arbejde ved at udpege fælles interesseområder, iværksætte interessevaretagende indsatser, koordinere strategier og aktiviteter og disponere fælles midler til at igangsætte de nødvendige indsatser.

Vi er handlekraftige og har mulighed for hurtigt og agilt at rykke på konkrete dagsordener og beslutninger – regionalt som nationalt. Som business region har vi en fleksibilitet og handlefrihed til selvstændigt at udpege og arbejde med en række indsatser, vi, som samlet region, finder helt centrale for at skabe vækst og udvikling i Nordjylland.

Vision og mission

 Vision

Nordjylland er anerkendt for evnen til at skabe gode rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele regionen.

 

Mission

Sådan bidrager BRN til at skabe vækst og udvikling i hele Nordjylland;

  • Vi forener kræfterne i Nordjylland om fælles nordjyske dagsordener og interesser
  • Vi løfter udfordringer i fællesskab, skaber potentialer og sikrer et stærkt fundament
    for vækst, jobskabelse og udvikling
  • Vi udvikler i fællesskab sammenhæng og balance i hele Nordjylland

BRN’s 5 indsatsområder

Erhvervsudvikling og jobskabelse

Vi arbejder for fastholdelse af arbejdspladser, øget jobskabelse og vækst i hele Nordjylland.

Klima og grøn omstilling

Vi arbejder for at videreudvikle og udbygge Nordjyllands grønne styrkeposition og sikre sammenhæng mellem lokale og regionale indsatser.

Kvalificeret arbejdskraft

Vi arbejder for at sikre god adgang til kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske
virksomheder.

Infrastruktur

Vi arbejder for at styrke fysisk, digital og strategisk infrastruktur i hele Nordjylland.

Internationalt samarbejde

Vi arbejder for at varetage nordjyske interesser i EU samt fremme etableringen af strategiske, internationale relationer og partnerskaber.

Samarbejde er en grundsten

Et stærkt samspil mellem erhvervslivet, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt en række operatører på erhvervsområdet er en forudsætning for succes i vores arbejde.

Vores tilgang og ambition er, at nordjysk interessevaretagelse og koordinering af strategiske initiativer får størst succes, når det sker i partnerskaber. En forudsætning herfor er en løbende, åben og involverende dialog om aktuelle og kommende udfordringer, muligheder og samarbejdsperspektiver.

Vores styrke i disse samarbejdsrelationer er vores koordinerende funktion og
medvirken til at sikre bred politisk forankring og bredt nordjysk ejerskab til de prioriterede initiativer. Styrken i den politiske forankring er helt central i forhold til nordjysk interessevaretagelse på nationalt niveau. Dertil kommer styrken, at vi også kan understøtte indsatserne økonomisk via de fælles midler.

Dialogen og samarbejdet med øvrige parter gennemføres på forskellig vis, eksempelvis gennem årlige faste dialogmøder eller på ad-hoc basis med afsæt i aktuelle, konkrete temaer. Effekten af samarbejdet er, at vi sikrer fælles indsigt og derigennem kan bidrage til at fremme nordjyske interesser og rammevilkår, udvikle og koordinere initiativer i partnerskaber og understøtte prioriterede indsatser.
Via vores samarbejdstilgang skabes desuden et stærkt forum for bestyrelsens koordinering af kommunernes og regionens engagement i fælles regionale vækstinitiativer, herunder Erhvervshus Nordjylland og NordDanmarks EU-kontor.

Organisering

Bestyrelsen sætter retningen for vores interessevaretagende og koordinerende initiativer og prioriterer det årlige budget.

Direktionen og sekretariatsledelsen understøtter bestyrelsens arbejde og bidrager sammen med bestyrelsen til at sikre ejerskab og forankring i kommunerne og region.

Det fælles sekretariat forbereder og understøtter arbejdet, samt sikrer dialog med samarbejdspartnere, fremdrift og koordinering.

Vi er en udpræget netværksorganisation. BRN er derfor som udgangspunkt ikke selv udførende på initiativer og projekter. Det udførende arbejde sker hos ad-hoc arbejdsgrupper, partnerskaber eller eksisterende faglige fora på tværs af Nordjylland som udvikler og realiserer størstedelen af initiativerne.

Når bestyrelsen godkender initiativerne, træffes der samtidig beslutning om forankring og opfølgning herpå.

Læs BRN’s vedtægter

BRN’s bestyrelse

Per Bach Laursen
Formand BRN
Borgmester
Vesthimmerlands Kommune

Mads Duedahl
Næstformand BRN
Regionsrådsformand
Region Nordjylland

Birgit S. Hansen
Næstformand BRN
Borgmester
Frederikshavn Kommune

Lasse Frimand Jensen
Borgmester
Aalborg Kommune

Mikael Klitgaard
Borgmester
Brønderslev Kommune

Søren Smalbro
Borgmester
Hjørring Kommune

Mogens C. Gade
Borgmester
Jammerbugt Kommune

Tobias Birch Johansen
Borgmester
Læsø Kommune

Mogens Jespersen
Borgmester
Mariagerfjord Kommune

Hans Ejner Bertelsen
Borgmester
Morsø Kommune

Jesper Greth
Borgmester
Rebild Kommune

Niels Jørgen Pedersen
Borgmester
Thisted Kommune

Økonomi

Vi har en årlig økonomi på ca. 11,8 mio. kr.. Midlerne er sammensat på baggrund af indbetalinger fra hver kommune og regionen. De 11 kommuner betaler 11 kr. pr. indbygger mens det er 9 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland.

Det er vores bestyrelse, der forvalter de godt 12.000.000 kroner som puljes til os hvert år.

Kommunerne

11 kr. pr. indbygger

Regionen

9 kr. pr. indbygger

Øvrige midler

Udover kommunale og regionale kontingenter bidrages der også med medarbejderressourcer til en række af indsatserne.