Skip to content

Indsatsområde

Forsvar

Nordjyllands rolle i styrkelsen af Danmarks forsvar

Det øgede globale konfliktniveau med krige i bl.a. Østeuropa og Mellemøsten tydeliggør nødvendigheden af et stærkt dansk forsvar, der kan fungere i rammen af NATO og forsvare vores territorium. Her har Nordjylland en vigtig rolle. 

Nordjylland er en forsvarsregion, der huser Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, Jægerkorpset, Militærpolitiet, flere styrelser under Forsvarsministeriet og flere hjemmeværnsenheder. Uden for Forsvarets hegnspæle findes dertil et veletableret forsvarsorienteret økosystem bestående af industri, erhverv, kapitalforvaltere, uddannelsessektoren, professionelle og frivillige foreninger m.v. – Alle samfundsaktører, som på hver sin måde har noget værdifuldt at tilbyde Forsvaret.

Den 28. juni 2023 indgik regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget et forsvarsforlig. Der er tale om et tiårigt rammeforlig for perioden 2024-2033. Med aftalen skal der investeres omtrent 200 mia. DKK i Forsvaret. Vi arbejder i BRN for at synliggøre Nordjyllands forsvarsrelaterede værditilbud og behov, så vores region kan bidrage mest muligt til styrkelsen af Forsvaret, og samfundet får mest mulig værdi for pengene.

Første og anden udmøntende delaftale under forsvarsforliget viser allerede gode takter, der betrygger os i, at vores indsatser bærer frugt.

Nordjyllands Stemme - Grafik

Om vores indsats

I BRN arbejder vi for at styrke Forsvaret i vores region ved:

  • At sikre et stærkt nordjysk aftryk i udmøntningen af Forsvarsforliget 2023 målt på arbejdspladser, udbygning af eksisterende enheder og herunder udvidelse af Nordjyllands vedligeholdelses- og logistikkapacitet
  • At kontinuerligt monitorere det politiske landskab ift. at benytte vinduer for nordjyske indspil før, under og efter de politiske forhandlinger
  • At agere bindeled mellem det politiske system og fageksperter på forsvarsområdet, så Nordjyllands værditilbud, der imødekommer Forsvarets udfordringer og behov, tydeliggøres
  • At facilitere og afholde møder med interessenter, nøglepersoner og politiske ordførere for at sikre fælles fodslag og et tilstrækkeligt vidensfundament til vores politiske interessevaretagelsesarbejde
  • At invitere centrale beslutningstagere til regionen med fokus på fremvisning og drøftelse af Nordjyllands unikke økosystem og styrkepositioner til udbygning af Forsvaret
  • At bidrage til den offentlige debat og sikre synlighed af Forsvarets behov ud fra et nordjyske perspektiv i regional og nationalpressen samt via øvrige kommunikationskanaler