Fælles om vækst
Fælles om fremtiden
Fælles om Nordjylland

Vi skaber vækst og udvikling i Nordjylland

BRN blev etableret i 2015 af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. 
Vores formål er at samle de nordjyske kræfter og sammen skabe fælles vækst og udvikling i Nordjylland. Vi udvikler, støtter og medfinansierer initiativer, der har en særlig betydning for vækst og udvikling på tværs af kommunegrænserne. Vi drager fordel af hinandens styrker og bruger dem aktivt i tæt samarbejde med det nordjyske erhvervsliv.
Vores formand er Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade (V), som blev valgt til posten efter kommunalvalget i efteråret 2017. Han besidder posten som formand i den nuværende valgperiode.

Det er min ambition, at alle skal kunne se sig selv i BRN. Og at vi er klar til at gøre nogle prioriteringer, som vi måske ikke har været klar til at gøre før.

Mogens Christen Gade, formand.

Vores 5 indsatsområder

BRN igangsætter initiativer inden for vores 5 indsatsområder

Har du spørgsmål til vores indsatsområder, er du velkommen til at kontakte BRN:
@

Vision og mission

 
Vision
De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker via Business Region North Denmark at samle Nordjylland for derved at styrke forudsætningerne for vækst, udvikling og jobskabelse i hele regionen.

 

Mission
Business Region North Denmark skaber en platform, hvor de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, i tæt samarbejde med det nordjyske erhvervsliv, målrettet samarbejder om fælles interessevaretagelse og fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden.

 

Mål

  • Dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i Nordjylland
  • Tydelig samklang imellem kommunernes vækststrategier og den regionale vækst- og udviklingsstrategi i ord og handling
  • Sikre fælles interessevaretagelse regionalt, nationalt og internatio-nalt og etablere samarbejdsrelationer med relevante aktører .
  • Synliggørelse af regionens samlede kompetencer og styrkepositio-ner for arbejdskraft og investorer.
  • Igangsætning af konkrete fælles initiativer, til at understøtte fælles dagsordener
  • Større udbytte af fælles investeringer gennem øget hjemtag af eks-tern finansiering

 

Organisering

BRN er først og fremmest et politisk fællesskab blandt de 11 nordjyske borgmestre og regionrådsformanden, og med det nordjyske erhvervsliv som vigtig samarbejds- og sparringspartner.
  • Bestyrelsen sætter retningen for arbejdet i BRN ved at udpege fælles dagsordener, interessevaretagende aktiviteter og disponere de fælles midler til at igangsætte og understøtte strategiske indsatser og initiativer.
  • ErhvervsForum fungerer som indgangen til det nordjyske erhvervsliv. Erhvervsrepræsentanterne udpeges efter behov og bidrager med sparring og input, samt bistår i den fælles nordjyske interessevaretagelse og i at sikre forankring af de igangsatte initiativer.
  • Direktionen understøtter bestyrelsens dagsordensætterende og interessevaretagende arbejde og sikrer forankring af konkrete arbejdsopgaver i kommunerne, hos regionen og hos andre relevante parter.
  • Sekretariatsledelsen og BRN-sekretariatet forbereder og understøtte bestyrelsen.

Se hvem de aktuelle medlemmer er her.

BRN er ikke selv udførende på de projekter og initiativer der igangsættes og støttes. Udviklingen af initiativer og projekter varetages af partnere, nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper eller allerede eksisterende faglige fora på tværs af kom-munerne og regionen i Nordjylland. Når initiativer er godkendt af BRN’s besty-relse, forankres de efterfølgende hos disse relevante partnere med deltagelse af BRN repræsentanter.

Økonomi

BRN har en årlig økonomi på 14.mio. kr.. Midlerne er sammensat på baggrund af indbetalinger fra hver kommune og regionen, hvor kommunerne betaler 15. kr. pr. indbygger mens det er 9. kr. pr. indbygger for Region Nordjylland.
Det er bestyrelsen, der forvalter de godt 14.000.000 kroner som partnerne hvert år puljer i BRN.
Midlerne i BRN, kombineret med de medarbejderressourcer, som stilles til rådighed af kommunerne og regionen, skaber forudsætningerne for at omsætte gode intentioner til konkret handling.
Midlerne kan ikke søges, men følger de initiativer og projekter, som bestyrelsen igangsætter henover årene.

 

Kontaktpersoner

Heidi Holler

Kommunikationsansvarlig

Henrik Hartmann Jensen

Sekretariatsleder

Mette Højris Gregersen

Konsulent

Rasmus Engsig

Konsulent

Samarbejdspartnere

Sammen står vi stærkere!