Skip to content

Debat

Fællesskab skaber gennemslagskraft

Debatindlæg bragt i Nordjyske 21. dec. 2021 af bestyrelsen for BRN

I Nordjylland gør vi en dyd ud af at samarbejde om en række fælles dagsordener og sætte handling bag ordene. Vi ved nemlig, at vi i fællesskab har langt bedre forudsætninger for at skabe udvikling og vækst, til gavn for nordjysk erhvervsliv og nordjyderne.

Sammen har vi mod til mere – mod til at sætte barren højere for os selv. Og sammen taler vi med en vægtigere stemme, som gør Nordjylland gældende i et større billede, og hele tiden arbejder for, at vi har rammerne til at tage næste skridt.

Fællesskab giver resultater
Det har også været fortællingen om den nordjyske business region, BRN, i de sidste fire år. Sammen med en række af nordjyske aktører på tværs af organisationer, uddannelsesinstitutioner, sektorer og brancher, det private og det offentlige og politiske skel har vi sat stærke nordjyske aftryk og bevist fællesskabets styrke.

Vi har samlet os om og videreudviklet vores unikke regionale styrkepositioner og konstant arbejdet for, at vi har de bedste betingelser for at gøre styrkerne til vækstdrivere for hele Nordjylland.

Vi har styrket vores grønne ambitioner og skabt fælles fodslag på klimaområdet, så vi i højere grad udnytter hinandens forcer og maksimerer vores samlede grønne fodaftryk. Blandt andet gennem samarbejde om kommunale klimahandlingsplaner, en fælles nordjysk vision om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2040 og senest i et bredt partnerskab, hvor vi lægger grundstenene for et erhvervsfyrtårn, som skal gøre Nordjylland førende inden for fangst, anvendelse og lagring af CO2.

Vi har samlet Nordjylland om fælles infrastrukturprioriteter, som med Folketingets infrastrukturaftale fra juni nu realiseres og sikrer Nordjyllands sammenhængskraft med resten af landet, blandt andet gennem etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse og udvidelser af rute 26/34 og vejen mellem Ålbæk og Skagen.

 

Der er således lagt et solidt fundament af handlekraft og engagement.

BRN-bestyrelsen

Vi har etableret meningsfulde og handlingsorienterede partnerskaber, blandt andet gennem Vækst via Viden-partnerskabet, der gør det nemmere for små og mellemstore nordjyske virksomheder at finde de rette kompetencer og tilknytte arbejdskraft på tværs af Nordjylland gennem forskellige ordninger, og herigennem øge produktiviteten.

Og så har vi gjort det tydeligt, at Nordjylland har noget at tilbyde omverden, og at vi ikke bare snakker om tingene, men får dem til at ske.

Banen er kridtet op
Der er således lagt et solidt fundament af handlekraft og engagement. Det skal vi bygge videre på, når vi fra nytår tager hul på en ny politisk valgperiode, og en række nye borgmestre og regionsrådsformand træder ind i BRN-bestyrelsen og sætter retningen for samarbejdet i de næste fire år.

Nordjylland skal fortsat være med helt fremme på den grønne omstilling – både i det offentlige og i det private. Her ligger et enormt potentiale, som vi har alle forudsætningerne for at indfri og gøre til et grønt væksteventyr for erhvervslivet – blandt andet gennem vores erhvervsfyrtårn.

Derfor skal BRN helt naturligt i de kommende fire år fortsat række ud til de nordjyske aktører og være en samlende platform.

BRN-bestyrelsen

Det skal understøttes af en udbygning af vital infrastruktur i Nordjylland, hvad enten det gælder transport-, el-, energi- eller den digitale infrastruktur. Det er centrale parametre for at kunne tiltrække virksomheder, investeringer og skabe vækst. Derfor skal vi især øge produktion af grøn strøm og adgangen hertil, samt generelt styrke kapaciteten i Nordjyllands el-net, da det er en forudsætning for at udnytte de grønne energiformer.

Og så skal vi fortsat udvikle og markedsføre os på de mange attraktive arbejdspladser i Nordjylland – både så vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft og fastholde vores yngre talenter, og sikre, at vi i fremtiden har de kompetencer og den arbejdskraft på hylderne, som vores virksomheder efterspørger for at kunne vækste.

Det er alle vigtige opgaver, som ingen kan løse hver for sig. Her er fællesskabets handling afgørende.

Derfor skal BRN helt naturligt i de kommende fire år fortsat række ud til de nordjyske aktører og være en samlende platform, som løfter vigtige dagsordener, fremmer vores fælles interesser over for centrale beslutningstagere og sætter alles styrker ind på at skabe bæredygtig vækst og udvikling i hele Nordjylland.