Turisme

Nordjysk turisme kickstartes gennem ny fælles turismestrategi

Business Region North Denmark (BRN) har fredag d. 22 juni 2018 vedtaget en ny og ambitiøs, fælles nordjysk turismestrategi – ”Fælles retning i nordjysk turisme” – der sigter efter store vækstpotentialer gennem fælles og koordinerede indsatser.

22. juni 2018

Turisme har stor betydning for vækst og beskæftigelse, og det er et særligt væsentligt erhverv i Nordjylland. Nordjylland er nemlig den region i Danmark, hvor turismeområdet udgør den største relative andel af det samlede erhvervsliv (målt i forhold til det samlede udbud af varer og tjenester). Gennem direkte og afledte effekter skaber turismen over 11 mia. i omsætning og 14.500 regionale årsværk, hvilket svarer til 5,4 % af regionens samlede antal.

Selvom turismeerhvervet er i vækst, såvel globalt som lokalt, halter de nordjyske vækstrater på området, sammen med Region Sjællands, efter de øvrige danske regioners. Der har manglet koordinering og fælles aktiviteter, og det kan mærkes på tallene – men Nordjylland har mange gode turismeprodukter på hylderne og dermed også potentiale til et større stykke af den samlede vækstkage. Bestyrelsesformand i BRN Mogens Christen Gade udtaler:

”Turisme er et vigtigt erhverv i Nordjylland, og i BRN prioriterer vi gerne de stærke sider i nordjysk erhvervsliv, så vi står endnu stærkere – og her kan vi konstatere, at der i turismen er potentiale til, at vi via et fælles træk på den samme hammel kan skabe yderligere vækst og dermed flere nordjyske arbejdspladser.”

Der opstilles i turismestrategien en række ambitiøse 2022 vækstmålsætninger, der lyder på hhv. at tiltrække 1,7 mio. flere gæster/overnatninger, øge turismeomsætningen med knap 4 mia. kr., skabe 4.600 nye årsværk og samtidig høste Danmarks højeste gæstetilfredshed.

Målsætningerne indfries gennem koordinerede indsatser inden for tre forskellige indsatsområder:

  1. Øget innovation, kvalitet og produktudvikling
  2. Stærk markedsføring og digitalt engagement
  3. Styrket samarbejde og flere investeringer

Samtidig er det gennemgående i strategien, at man søger at bygge samarbejdsgrundlag og fælles opbakning om at styrke vækst og udvikling i turisme – bl.a. ved at øge gennemskueligheden i opgave- og ansvarsfordeling mellem aktører i turismelandskabet og sætte rammen for den fælles turismemarkedsføring med udgangspunkt i gæsternes efterspørgsel og nordjyske styrkepositioner.

”Den fælles koordinerede indsats mellem erhvervet – de frivillige – turismefremmesystemerne, region og kommuner er afgørende for et positivt resultat. Turisterne er ligeglade med kommunegrænser – de ser Nordjylland som et område, og det gør vi så også, med den mangfoldighed det giver af muligheder for erhvervet og ikke mindst for vore gæster.”, forklarer Mogens Christen Gade.

Samarbejde og fælles indsatser er nøgleord – ikke bare i eksekveringen af strategien, men også i processen med at udarbejde den. De indledende faser blev faciliteret af rådgivningshuset Seismonaut, og gennem hele forløbet har der deltaget både erhvervsrepræsentanter, turismeaktører og eksperter såvel som kommuner, region og BRN-sekretariatet. Både private og offentlige aktører vil også fremadrettet have hver sin rolle i eksekveringen af strategien. Anna Oosterhof, turismeudviklingschef i Hjørring Kommune, udtaler:

”Den nye strategi skal være startskuddet til dels en fokuseret udvikling af turismeproduktet og dels et tættere samspil mellem turismeerhvervet og offentlige parter på tværs af regionen. Når vi er fælles om turismesamarbejdet, står vi stærkere i vores ambition om at løfte kvaliteten og dermed øge turismeomsætningen til gavn for vækst og udvikling i hele Nordjylland.”

Som den første markante handling, der skal medvirke til at realisere strategien, har BRN’s bestyrelse også godkendt de strategiske rammer for den fælles nordjyske markedskommunikation. VisitNordjylland er udpeget som operatør, og der er indgået en samarbejdsaftale og udarbejdet en 3-årig plan for markedskommunikationen.

”VisitNordjylland er overordnet meget tilfreds med strategien. VisitNordjylland er markedsføringsselskab for hele regionen, og vi glæder os til at arbejde efter den nye fælles strategi og retning, som der er bred politisk opbakning til.”, fortæller formand i VisitNordjylland Rikke Gandrup, og uddyber:

”Det er vigtigt for vores arbejde, at der nu er fastlagt klare fælles mål for at tiltrække flere gæster til Nordjylland og herunder også, at markedsføringsplanen skal hvile på en digital tilgang.”

De finansielle rammer omkring den fremtidige fælles turismemarkedsføring er ligeledes resultat af samarbejde mellem det private og det offentlige:

”Det, at vi arbejder sammen, med BRN som tovholder på såvel strategi som på indsatser, gør bl.a. helt tydeligt, at Erhvervet betragter os som en seriøs samarbejdspartner og omvendt. Som resultat giver det en meget ambitiøs markedsføringsindsats i et tæt samspil mellem de private midler fra erhvervet og de offentlige fra Vækstforum og BRN – tilsammen en historisk plan om en markedsføringsindsats på 50 mio. kr. om året.”, udtaler Mogens Christen Gade.

Hidtil har der været afsat 15 mio. kr. årligt til den fælles turismemarkedsføring i Nordjylland, men budgettet skal nu øges til de omtalte 50 mio. kr. – 70 % af forøgelsen på de 35 mio. kr. skal komme fra erhvervslivet og de sidste 30 % fra offentlig side.

 

Du kan finde den komplette strategi her

Læs mere om BRN's arbejde med nordjysk turisme her

 

Fakta

  • Der forventes 4 % global vækst i antallet af internationale turismeankomster frem mod 2030
  • 97 % af de overnattende turister i Nordjylland er fra Tyskland, Norge, Sverige og Danmark
  • 87 % af nordjyske turismeovernatninger er ifm. kyst- og naturturisme (78 % på landsplan)
  • 13 % af nordjyske turismeovernatninger er ifm. storbyturisme (22 % på landsplan)
  • Der er tendens til fald i mængden af overnatninger på campingplads og stigning i mængden af hotelovernatninger