Bæredygtig vækst

Vi vil sikre gode rammevilkår for det nordjyske erhvervsliv, så de kan investere i og bidrage til den grønne omstilling på en måde, som også samtidigt sikrer vækst og udvikling hos den enkelte virksomhed. Bæredygtighed og vækst skal gå hånd i hånd.

Læs mere

Fælles vækst i nordjysk turisme

Turisme er et vigtigt erhvervsområde for Nordjylland. Alligevel halter Nordjyllands vækstrater på området efter de øvrige danske regioners. Samtidig har regeringen vedtaget en national turismestrategi med ambitiøse pejlemærker.

Skal Nordjylland komme efter vækstraterne og leve op til pejlemærkerne, kræver det en styrket og koordineret indsats på tværs af alle regionens turismeaktører - såvel offentlige som private.

I BRN arbejder vi med en række initiativer, der skal sikre netop sammenhængskraften i Nordjylland som én samlet turistdestination.

Læs mere

Bedre adgang til højtuddannet arbejdskraft

BRN ønsker at styrke de nordjyske virksomheders vækstmuligheder ved at sikre adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele Nordjylland.

Som en del af dette fokuseres der på tilførsel af højtuddannet arbejdskraft til små og mellemstore, nordjyske virksomheder. Undersøgelser peger nemlig på, at netop tilførsel af højtuddannet arbejdskraft er en af de faktorer, som bidrager til at særligt SMV'er vækster.

Læs mere

Bedre digital infrastruktur

En god internet- og mobilforbindelse er en af de vigtigste forudsætninger for fremtidig erhvervsudvikling. Verden bliver mere og mere digital, og der dukker konstant nye teknologier og muligheder op, som kræver en god bredbåndsdækning.

I BRN har vi igangsat et stort projekt, herunder en række initiativer, som skal sikre bedre bredbåndsdækning i Nordjylland. Målet er, at alle husstande og virksomheder i regionen får adgang til minimum 100/30 MB dækning.

Læs mere

3. Limfjordforbindelse - En sikker investering

Når det gælder 3. Limfjordsforbindelse, har vi et akut problem. Limfjordstunnelen er i dag en af de mest belastede strækninger på motorvej E45.

Den forringede fremkommelighed svækker og hæmmer ikke alene væksten i Nordjylland, men påvirker også dansk økonomi negativt.

Det er på høje tid, at Nordjylland fra politisk side får vedtaget en anlægslov for Den 3. Limfjordsforbindelse.

Læs mere

Bedre adgang til faglært arbejdskraft

De nordjyske virksomheder mangler faglært arbejdskraft, og problemet ser ud til at vokse. Hver gang en virksomhed må opgive at besætte en stilling, koster det i vækst og arbejdspladser for Nordjylland, og de nordjyske virksomheders evne, til at kunne klare sig i den globale konkurrence, forringes.

Det vil vi i BRN gøre noget ved. Derfor arbejder vi med en række initiativer, som skal bidrage til, at flere unge vælger at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse i fremtiden.

Læs mere