Projektbeskrivelse

Et vildt Nordjylland
I Nordjylland er der højt til loftet og store vidder. Vi har en fantastisk natur og enestående landskaber, som vi alle med rette er stolte af. Men vi kan gøre det endnu større, endnu vildere og endnu bedre!

Vi befinder os midt i en tid, hvor biodiversiteten er i tilbagegang, og det største problem er, at vi mennesker fylder mere og mere. Men nu er tiden kommet til at give noget af pladsen tilbage til naturen. Fordi vi kan, og fordi det vil gøre Nordjylland til et endnu mere spændende sted.

Naturen er nu engang bedst til at være natur, og derfor er det bedste, vi kan gøre for at vende tabet af biodiversitet, at give den vilde natur mere plads. Plads til at udvikle en robust natur, der udfolder sig på naturens egne præmisser, og hvor det ikke er menneskets nyttesyn, der styrer. I stedet formes landskabet af naturlige processer som storme, oversvømmelser, ild, stormfald, erosion og påvirkninger fra store græssende dyr.

Mange gevinster
I de store og vilde naturområder, som er udvalgt efter, hvor de sjældne og truede arter allerede findes, vil vi opleve en række andre positive sidegevinster. Udover at være grobund for en blomstrende biodiversitet vil områderne samtidigt være attraktive til rekreative aktiviteter, fremme spændende undervisning samt tiltrække turister og øge bosætningen.

Derudover er det livgivende for krop og sjæl at vandre og opholde sig i de stille og øde naturområder, så de vil udgøre et vigtigt element i arbejdet med både fysisk og psykisk sundhed.

Endelig vil de på sigt yde væsentlige bidrag til at løfte en lang række klima- og miljøindsatser, bl.a. fordi de vil lagre meget store mængder kulstof og modvirke oversvømmelser af lavtliggende områder. Indsatsen har derfor mange positive perspektiver, som vi glæder os til at udforske sammen, så det kan komme hele Nordjylland til gavn.

 


 

Vild natur betyder vilde oplevelser!
Derfor er det eksempelvis godt at vide, hvordan du håndterer mødet med græssende dyr, når du møder dem på deres hjemmebane. Det har vi givet en forklaring på i videoen her:

Projektets Formål

Vi vil gennemføre den vildeste
investering i fremtidens Nordjylland
 
Det gør vi ved sammen at give plads til vildere og større natur, hvor der er plads til mennesker og store oplevelser.

Vi udarbejder i 2021 en ambitiøs plan for udviklingen af vild natur i Nordjylland. Planen vil samtidigt være de nordjyske kommuners indspil til regeringen og støttepartiernes ønske om at udlægge 15 vilde naturområder i Danmark.
 
Vi vil konkret forberede fyrtårnsprojekter på tværs af Nordjylland inden nytår 2022.
 
Inddragelse af samfundet
Hvis der er noget, vi kan i Nordjylland, så er det at samarbejde. I fællesskab kan de nordjyske kommuner skabe varige og positive forandringer for hele regionen. Dette arbejde kan vi kun løfte, når det sker i tæt samarbejde med borgerne, foreningerne og det lokale erhvervsliv, hvor alle føler, at de er en del af noget større. Frivillighed er et vilkår for projektets succes, og det er derfor vigtigt, at borgere, virksomheder og andre myndigheder, der bliver berørt af projektet, inddrages og involveres i tæt dialog så tidligt som muligt.
 
I projektplanen vil der blive udarbejdet en plan for inddragelse med angivelse af relevante værktøjer og tidsplan for inddragelsen.
 
 
Screening af potentielle projektområder
For at sikre projektet det bedst faglige grundlag har DCE, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, lavet en analyse af potentielle fremtidige naturområder i Nordjylland.
 
Analysen baserer sig på baggrund af en række faglige kriterier og vil sikre, at det videre arbejde i projektet tager udgangspunkt i, hvor potentialerne for at sikre og udvikle en artsrig natur er størst (Brandmandens Lov). Samtidigt sikrer det, at udvælgelsen af projektområder sker på et objektivt og upolitisk grundlag. Hermed skabes fundamentet for en objektiv og faglig tilgang til de kommende projektområder.
 
 
Formidling og presse
Projektet arbejder med fuld åbenhed, og frivillighed for lodsejerne er et grundvilkår. Der skal derfor udarbejdes en kommunikationsplan i 2021. Planen skal understøtte fremdriften og øge kendskabet til projektet, både lokalt og på nationalt niveau.
 
Der er nedsat en tværkommunal kommunikationsgruppe, der bistår arbejdsgruppen med at sikre, at formidling og pressestrategi bliver så agil som mulig.
 

Information

Tidshorisont

Projektstart 2020

Mål

Ambitiøs plan for projektet med udgangen af 2021 | Flere fyrtårnsprojekter udpeget med udgangen af 2022 | Projekter i alle kommuner inden for 10-15 år

Nøglepersoner

Catrine Grønborg Jensen
Biolog, Aalborg Kommune
+45 99312295
catrine.jensen@aalborg.dk

Anders Horsten
Biolog, Mariagerfjord Kommune
+45 23363180
anhor@mariagerfjord.dk

Karin Winther
Naturvejleder, Vesthimmerlands Kommune
+45 30324939
karin@naturekspeditionen.dk